Algemene voorwaarden

 

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening. De praktijk behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Dienstverlening

De praktijk biedt psychotherapeutische sessies en online programma’s ter ondersteuning van het emotioneel welbevinden aan.

 

Tarieven

Therapie:

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website. Psychotherapie wordt enkel verstrekt aan particulieren en is vrijgesteld van BTW volgens art.44.

Eén sessie kost 70€

Indien een sessie korter duurt, zonder overmacht van de therapeut dient het volledige bedrag betaald te worden.

Online programma:

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website en vrijgesteld van BTW.

 

Betaling:

Therapie:

De betaling kan cash, via Payconiq of overschrijving. De betaling dient ten laatste 30 dagen na het einde van de sessie te gebeuren.

Online programma:

De betaling kan enkel via de website.

 

Annulaties:

Therapie:

Alle gemaakte afspraken dienen ten laatste 24 uur op voorhand geannuleerd te worden, anders wordt de geplande sessie volledig aangerekend.

Online programma:

Eenmaal het online programma door de deelnemer betaald werd, is er geen mogelijkheid tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

 

Contactmomenten:

Therapie:

Een therapeutische sessie kan plaatsvinden in de praktijk of online in een beveiligde gespreksruimte. Hiervoor dient geen bijkomende software geïnstalleerd worden, de therapeut bezorgt u digitaal een link naar de beveiligde ruimte.

Online programma:

Is volledig online te volgen, op eigen tempo en toegankelijk zolang het online programma bestaat.

 

Eenzijdige beëindiging traject

Eenzijdige beëindiging van een traject kan kosteloos mits de regels omtrent correct annuleren (zie punt 5 van de algemene voorwaarden) worden gerespecteerd.

Mits de therapeut na een professionele inschatting van mening is, dat de situatie verontrustend is, zal de huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht. Dit zal altijd worden medegedeeld aan de cliënt.

 

Aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de praktijk en therapeut, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

De praktijk en therapeut neemt in het kader van haar competenties persoonlijk verantwoordelijkheid op voor de keuze, de toepassing en de gevolgen van de methodes en technieken die zij toepast en voor de professionele adviezen die zij geeft. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

De praktijk en therapeut is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid onder de polis (para)medische beroepen. De cliënt vindt deze verzekering voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de praktijk en therapeut wordt beperkt tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd.

 

Beroepsgeheim, deontologie en erkenning

Alle dienstverlening van de praktijk wordt verzorgd door Lien Sevens, erkend (klinisch) psychologe met erkenningsnummer psycholoog 862122434 I visumnr 266001.

Lien Sevens is gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code van psychologen (www.compsy.be) en de ethische code voor therapeuten in de interactionele vormgeving (IV) (www.vvtiv.be). De dienstverlening psychotherapie valt onder de wet op de gezondheidszorgberoepen en is onderhevig aan de wet op de patiëntenrechten.

 

Klachtenprocedure

Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks en binnen de 10 werkdagen gericht aan de praktijk. Overeenkomsten van de praktijk worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Bij klachten inzake verwerking persoonsgegevens kan de cliënt terecht op www.privacycommissie.be I voor vragen en klachten m.b.t. titel en deontologie bij de Psychologencommissie www.compsy.be I info@compsy.be  en bij de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving www.vvtiv.be I info@vvtiv.be